Рассказ гэлэна Бадмы

Yбгэн гэлэнэй үгэ

Невезучий лама рассказывает историю своей жизни. Смешное разоблачение религии от классика бурятской литературы.

Автор: Хоца Намсараев

Год: 1926

Жанр: поэма
Тэги

Литература бурятского просветительства
Драматургия
Агинское
Читать онлайн
рус
Хуурай хэлэн,
Хооhон толгой,
Забхай лама,
Задарhан тархи боложо шиидээд,
Эдир наhан барагдажа,
Энэ бэе үтэлжэ,
Унажа ябаха моригүй,
Орожо hууха гэргүй,
Айл хэhэхэ албатай,
Аяга тодохо ажалтай,
Хоб үгэ зугаатай,
Хооhон үгэ эрдэмтэй,
Yбгэн гэлэн алдартай,
Yлэн бөөhэн сойбонтой, мүнөөшье
Һаарамба болохо hанаатай,
Дооромбо болохо дуратай,
Эрхим лама гээ hаань,
Эшэхэгүй hуунад уншаха,
Адаг лама гээ hаань,
Аягүй hанаад гараха,
Оройгоороо соороhон
Обоодойгоо үмдэhөөр,
Оёдолоороо таhарhан
Орхимжоёо хэдэрhээр
Ябажа байнам даа,
Яба гайхагты.
Стал я в конце концов
Одним из дрянных лжецов,
Нищим бродячим,
Позором ходячим,
Ламой не ламой,
А гнусью самой.
Брожу паршивый,
В одежде вшивой.
Скажут: «Лама почтенный!» –
Молитву начать не стыжусь.
Скажут: «Лама презренный!» –
Уйду и не обернусь.
(Перевод С. Шервинского)
Связанные статьи